On the design of green reconfigurable router toward energy efficient internet

Chengchen Hu, Chunming Wu, Wei Xiong, Binqiang Wang, Jiangxing Wu, Ming Jiang 0009. On the design of green reconfigurable router toward energy efficient internet. IEEE Communications Magazine, 49(6):83-87, 2011. [doi]

Authors

Chengchen Hu

This author has not been identified. Look up 'Chengchen Hu' in Google

Chunming Wu

This author has not been identified. Look up 'Chunming Wu' in Google

Wei Xiong

This author has not been identified. Look up 'Wei Xiong' in Google

Binqiang Wang

This author has not been identified. Look up 'Binqiang Wang' in Google

Jiangxing Wu

This author has not been identified. Look up 'Jiangxing Wu' in Google

Ming Jiang 0009

This author has not been identified. Look up 'Ming Jiang 0009' in Google