On the design of green reconfigurable router toward energy efficient internet

Chengchen Hu, Chunming Wu, Wei Xiong, Binqiang Wang, Jiangxing Wu, Ming Jiang 0009. On the design of green reconfigurable router toward energy efficient internet. IEEE Communications Magazine, 49(6):83-87, 2011. [doi]

Bibliographies