A Further Investigation on the Reliability of Extreme Learning Machines

Yan-Xing Hu, Yuan Wang, Jane Jia You, Jame N. K. Liu, Yu-Lin He. A Further Investigation on the Reliability of Extreme Learning Machines. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 1031-1037, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.