∞ tracking design for a class of large-scale nonlinear systems

Yi-Shao Huang, Zhong-Xiang Huang, De-Qun Zhou, Xiaoxin Chen, Qixin Zhu, Hui Yang. ∞ tracking design for a class of large-scale nonlinear systems. Int. J. Systems Science, 43(1):180-191, 2012. [doi]

Authors

Yi-Shao Huang

This author has not been identified. Look up 'Yi-Shao Huang' in Google

Zhong-Xiang Huang

This author has not been identified. Look up 'Zhong-Xiang Huang' in Google

De-Qun Zhou

This author has not been identified. Look up 'De-Qun Zhou' in Google

Xiaoxin Chen

This author has not been identified. Look up 'Xiaoxin Chen' in Google

Qixin Zhu

This author has not been identified. Look up 'Qixin Zhu' in Google

Hui Yang

This author has not been identified. Look up 'Hui Yang' in Google