BufferBank: A distributed cache infrastructure for peer-to-peer application

Bin Huang, ZhiGang Sun, Hongyi Chen, Jianbiao Mao, Ziwen Zhang. BufferBank: A distributed cache infrastructure for peer-to-peer application. Peer-to-Peer Networking and Applications, 7(4):485-496, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.