An MDE-based approach to the verification of SysML state machine diagram

Xiaopu Huang, Qingqing Sun, Jiangwei Li, Minxue Pan, Tian Zhang. An MDE-based approach to the verification of SysML state machine diagram. In Hong Mei, Jian Lv, Qianxiang Wang, Lin Liu 0001, editors, Proceedings of the Fourth Asia-Pacific Symposium on Internetware, Internetware 2012, QingDao, China, October 30-31, 2012. ACM, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.