LW-FQZip 2: a parallelized reference-based compression of FASTQ files

Zhi-an Huang, Zhenkun Wen, Qingjin Deng, Ying Chu, Yiwen Sun, Zexuan Zhu. LW-FQZip 2: a parallelized reference-based compression of FASTQ files. BMC Bioinformatics, 18(1), 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.