SocialWatch: detection of online service abuse via large-scale social graphs

Junxian Huang, Yinglian Xie, Fang Yu, Qifa Ke, Martín Abadi, Eliot Gillum, Zhuoqing Morley Mao. SocialWatch: detection of online service abuse via large-scale social graphs. In Kefei Chen, Qi Xie, Weidong Qiu, Ninghui Li, Wen-Guey Tzeng, editors, 8th ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security, ASIA CCS '13, Hangzhou, China - May 08 - 10, 2013. pages 143-148, ACM, 2013. [doi]

No reviews for this publication, yet.