An Entropy-Based Anti-Noise Method for Reducing Ranging Error in Photon Counting Lidar

Mingwei Huang, Zijing Zhang, Jiaheng Xie, Jiahuan Li, Yuan Zhao. An Entropy-Based Anti-Noise Method for Reducing Ranging Error in Photon Counting Lidar. Entropy, 23(11):1499, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.