High-Resolution ISAR Imaging for Maneuvering Targets Based on Iterative Adaptive Processing

Penghui Huang, Muyang Zhan, Zhiwei Yang 0001, Xingzhao Liu, Guisheng Liao, Zhiling Liu, Wentao Du. High-Resolution ISAR Imaging for Maneuvering Targets Based on Iterative Adaptive Processing. IEEE Trans. Computational Imaging, 7:1093-1108, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.