Introduction to special sessions and the SS chairs/co-chairs

Masahiro Inoue, Ryozo Kiyohara, Tomochika Ozaki, Kazuyuki Kojima, Takahiro Okumura, Shingo Yamaguchi, Toshiyuki Miyamoto, Akiko Yoshida, Tomio Goto, Toshiaki Fujii, Masaru Sakurai, Daisuke Sakamoto, Yoshinari Takegawa, Hitomi Tsujita, Takuji Narumi, Makio Fukuda, Klaus P. Jantke, Tomoyuki Takami, Toshihiro Hayashi, Kazuhiko Kawahara, Akira Nishimura, Kazuma Hoshi, Eunmi L. Oh, Yoshihiro Saito, Tohru Nakanishi, Kazuyuki Kojima. Introduction to special sessions and the SS chairs/co-chairs. In IEEE 2nd Global Conference on Consumer Electronics, GCCE 2013, Tokyo, Japan, 1-4 October 2013. IEEE, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.