Low-Voltage and Low-Power Logic, Memory, and Analog Circuit Techniques for SoCs Using 90 nm Technology and Beyond

Koichiro Ishibashi, Tetsuya Fujimoto, Takahiro Yamashita, Hiroyuki Okada, Yukio Arima, Yasuyuki Hashimoto, Kohji Sakata, Isao Minematsu, Yasuo Itoh, Haruki Toda, Motoi Ichihashi, Yoshihide Komatsu, Masato Hagiwara, Toshiro Tsukada. Low-Voltage and Low-Power Logic, Memory, and Analog Circuit Techniques for SoCs Using 90 nm Technology and Beyond. IEICE Transactions, 89-C(3):250-262, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.