High Sensitivity 900-MHz ISM Band Transceiver

Nobuyuki Itoh, Ken-ichi Hirashiki, Tadashi Terada, Makoto Kikuta, Shin-ichiro Ishizuka, Tsuyoshi Koto, Tsuneo Suzuki, Hidehiko Aoki. High Sensitivity 900-MHz ISM Band Transceiver. IEICE Transactions, 88-A(2):498-506, 2005. [doi]

Abstract

Abstract is missing.