NETGEM: Network Embedded Temporal GEnerative Model for gene expression data

Vinay Jethava, Chiranjib Bhattacharyya, Devdatt Dubhashi, Goutham N. Vemuri. NETGEM: Network Embedded Temporal GEnerative Model for gene expression data. BMC Bioinformatics, 12:327, 2011. [doi]

No reviews for this publication, yet.