Mining Top-K Frequent Closed Patterns from Gene Expression Data

Shufan Ji, Xuejiao Wang, Yi Zong, Xiaopeng Gao. Mining Top-K Frequent Closed Patterns from Gene Expression Data. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 732-739, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.