Context-Aware Semi-Local Feature Detector

Rongrong Ji, Hongxun Yao, Qi Tian, Pengfei Xu, Xiaoshuai Sun, Xianming Liu. Context-Aware Semi-Local Feature Detector. ACM TIST, 3(3):44, 2012. [doi]

No reviews for this publication, yet.