CHP-based DG allocation considering the operation constraints of heating and gas systems

Zhijian Jia, Haifeng Yu, Yong Li 0016, Yi Tan, Yijia Cao, Chun Huang. CHP-based DG allocation considering the operation constraints of heating and gas systems. In Xiang Fei, Lipo Wang, Chunlei Ji, Qiang Sun 0005, Niansheng Chen, Xiaoyong Song, Xin Wang 0034, editors, 3rd International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2016, Shanghai, China, November 19-21, 2016. pages 301-305, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.