Multi-dimensional Classification via Selective Feature Augmentation

Bin-Bin Jia, Min-Ling Zhang. Multi-dimensional Classification via Selective Feature Augmentation. Int. J. Autom. Comput., 19(1):38-51, 2022. [doi]

Authors

Bin-Bin Jia

This author has not been identified. Look up 'Bin-Bin Jia' in Google

Min-Ling Zhang

This author has not been identified. Look up 'Min-Ling Zhang' in Google