A synthetical development approach for rehabilitation assistive smart product-service systems: A case study

Guo Jia, Guiyi Zhang, Xin Yuan, Xiaosong Gu, Heshan Liu, Zhijun Fan, Lingguo Bu. A synthetical development approach for rehabilitation assistive smart product-service systems: A case study. AI in Engineering, 48:101310, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.