DRAMS: A tool to detect and re-align mixed-up samples for integrative studies of multi-omics data

Yi Jiang, Gina Giase, Kay Grennan, Annie W. Shieh, Yan Xia, Lide Han, Quan Wang 0004, Qiang Wei, Rui Chen, Sihan Liu, Kevin P. White, Chao Chen, Bingshan Li, Chunyu Liu. DRAMS: A tool to detect and re-align mixed-up samples for integrative studies of multi-omics data. PLoS Computational Biology, 16(4), 2020. [doi]

Authors

Yi Jiang

This author has not been identified. Look up 'Yi Jiang' in Google

Gina Giase

This author has not been identified. Look up 'Gina Giase' in Google

Kay Grennan

This author has not been identified. Look up 'Kay Grennan' in Google

Annie W. Shieh

This author has not been identified. Look up 'Annie W. Shieh' in Google

Yan Xia

This author has not been identified. Look up 'Yan Xia' in Google

Lide Han

This author has not been identified. Look up 'Lide Han' in Google

Quan Wang 0004

This author has not been identified. Look up 'Quan Wang 0004' in Google

Qiang Wei

This author has not been identified. Look up 'Qiang Wei' in Google

Rui Chen

This author has not been identified. Look up 'Rui Chen' in Google

Sihan Liu

This author has not been identified. Look up 'Sihan Liu' in Google

Kevin P. White

This author has not been identified. Look up 'Kevin P. White' in Google

Chao Chen

This author has not been identified. Look up 'Chao Chen' in Google

Bingshan Li

This author has not been identified. Look up 'Bingshan Li' in Google

Chunyu Liu

This author has not been identified. Look up 'Chunyu Liu' in Google