Cyber physics system: a review

Changbin Jiang, Ying Ma, Hong Chen, Yangyin Zheng, Shan Gao, Shengxue Cheng. Cyber physics system: a review. Library Hi Tech, 38(1):105-116, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.