Retaining Clients in B2B E-Marketplaces: What Do SMEs Demand?

Qiqi Jiang, Chee Wei Phang, Chuan-Hoo Tan, Jiayu Chi. Retaining Clients in B2B E-Marketplaces: What Do SMEs Demand?. JGIM, 27(3):19-37, 2019. [doi]