The Economics of Public Beta Testing

Zhengrui Jiang, Kevin P. Scheibe, Sree Nilakanta, Xinxue (Shawn) Qu. The Economics of Public Beta Testing. Decision Sciences, 48(1):150-175, 2017. [doi]