Cost and green aware workload migration on geo-distributed datacentres

Jiacheng Jiang, Yingbo Wu, De Xiang, Keqin Yu, Tianhui Wang. Cost and green aware workload migration on geo-distributed datacentres. IJITM, 18(2/3):213-226, 2019. [doi]

Authors

Jiacheng Jiang

This author has not been identified. Look up 'Jiacheng Jiang' in Google

Yingbo Wu

This author has not been identified. Look up 'Yingbo Wu' in Google

De Xiang

This author has not been identified. Look up 'De Xiang' in Google

Keqin Yu

This author has not been identified. Look up 'Keqin Yu' in Google

Tianhui Wang

This author has not been identified. Look up 'Tianhui Wang' in Google