Cost and green aware workload migration on geo-distributed datacentres

Jiacheng Jiang, Yingbo Wu, De Xiang, Keqin Yu, Tianhui Wang. Cost and green aware workload migration on geo-distributed datacentres. IJITM, 18(2/3):213-226, 2019. [doi]

Bibliographies