Empty the Shopping Cart? The Effect of Shopping Cart Item Sorting on Online Shopping Cart Abandonment Behavior

Dan Jiang, Guangling Zhang, Lu Wang. Empty the Shopping Cart? The Effect of Shopping Cart Item Sorting on Online Shopping Cart Abandonment Behavior. JTAER, 16(6):1973-1996, 2021. [doi]

Authors

Dan Jiang

This author has not been identified. Look up 'Dan Jiang' in Google

Guangling Zhang

This author has not been identified. Look up 'Guangling Zhang' in Google

Lu Wang

This author has not been identified. Look up 'Lu Wang' in Google