Empty the Shopping Cart? The Effect of Shopping Cart Item Sorting on Online Shopping Cart Abandonment Behavior

Dan Jiang, Guangling Zhang, Lu Wang. Empty the Shopping Cart? The Effect of Shopping Cart Item Sorting on Online Shopping Cart Abandonment Behavior. JTAER, 16(6):1973-1996, 2021. [doi]

Bibliographies