PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing

Panpan Jin, Jian Guo, Yikai Xiao, Rong Shi, Yipei Niu, Fangming Liu, Chen Qian, Yang Wang. PostMan: Rapidly Mitigating Bursty Traffic by Offloading Packet Processing. In Dahlia Malkhi, Dan Tsafrir, editors, 2019 USENIX Annual Technical Conference, USENIX ATC 2019, Renton, WA, USA, July 10-12, 2019. pages 849-862, USENIX Association, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.