An efficient certificateless deniable authentication protocol without pairings

Chunhua Jin, Chunxiang Xu, Xiaojun Zhang, Fagen Li. An efficient certificateless deniable authentication protocol without pairings. IJESDF, 7(2):179-196, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.