2 16Gb 4-MLC NAND Flash Memory with 43nm CMOS Technology

Kazushige Kanda, Masaru Koyanagi, Toshio Yamamura, Koji Hosono, Masahiro Yoshihara, Toru Miwa, Yosuke Kato, Alex Mak, Siu Lung Chan, Frank Tsai, Raul Cernea, Binh Le, Eiichi Makino, Takashi Taira, Hiroyuki Otake, Norifumi Kajimura, Susumu Fujimura, Yoshiaki Takeuchi, Mikihiko Itoh, Masanobu Shirakawa, Dai Nakamura, Yuya Suzuki, Yuki Okukawa, Masatsugu Kojima, Kazuhide Yoneya, Takamichi Arizono, Toshiki Hisada, Shinji Miyamoto, Mitsuhiro Noguchi, Toshitake Yaegashi, Masaaki Higashitani, Fumitoshi Ito, Teruhiko Kamei, Gertjan Hemink, Tooru Maruyama, Kazumi Ino, Shigeo Ohshima. 2 16Gb 4-MLC NAND Flash Memory with 43nm CMOS Technology. In 2008 IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2008, Digest of Technical Papers, San Francisco, CA, USA, February 3-7, 2008. pages 430-431, IEEE, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.