2 64 Gb Multi-Level Flash Memory With 400 Mbit/sec/pin 1.8 V Toggle Mode Interface

Kazushige Kanda, Noboru Shibata, Toshiki Hisada, Katsuaki Isobe, Manabu Sato, Yui Shimizu, Takahiro Shimizu, Takahiro Sugimoto, Tomohiro Kobayashi, Naoaki Kanagawa, Yasuyuki Kajitani, Takeshi Ogawa, Kiyoaki Iwasa, Masatsugu Kojima, Toshihiro Suzuki, Yuya Suzuki, Shintaro Sakai, Tomofumi Fujimura, Yuko Utsunomiya, Toshifumi Hashimoto, Naoki Kobayashi 0004, Yuuki Matsumoto, Satoshi Inoue, Yoshinao Suzuki, Yasuhiko Honda, Yosuke Kato, Shingo Zaitsu, Hardwell Chibvongodze, Mitsuyuki Watanabe, Hong Ding, Naoki Ookuma, Ryuji Yamashita. 2 64 Gb Multi-Level Flash Memory With 400 Mbit/sec/pin 1.8 V Toggle Mode Interface. J. Solid-State Circuits, 48(1):159-167, 2013. [doi]

Authors

Kazushige Kanda

This author has not been identified. Look up 'Kazushige Kanda' in Google

Noboru Shibata

This author has not been identified. Look up 'Noboru Shibata' in Google

Toshiki Hisada

This author has not been identified. Look up 'Toshiki Hisada' in Google

Katsuaki Isobe

This author has not been identified. Look up 'Katsuaki Isobe' in Google

Manabu Sato

This author has not been identified. Look up 'Manabu Sato' in Google

Yui Shimizu

This author has not been identified. Look up 'Yui Shimizu' in Google

Takahiro Shimizu

This author has not been identified. Look up 'Takahiro Shimizu' in Google

Takahiro Sugimoto

This author has not been identified. Look up 'Takahiro Sugimoto' in Google

Tomohiro Kobayashi

This author has not been identified. Look up 'Tomohiro Kobayashi' in Google

Naoaki Kanagawa

This author has not been identified. Look up 'Naoaki Kanagawa' in Google

Yasuyuki Kajitani

This author has not been identified. Look up 'Yasuyuki Kajitani' in Google

Takeshi Ogawa

This author has not been identified. Look up 'Takeshi Ogawa' in Google

Kiyoaki Iwasa

This author has not been identified. Look up 'Kiyoaki Iwasa' in Google

Masatsugu Kojima

This author has not been identified. Look up 'Masatsugu Kojima' in Google

Toshihiro Suzuki

This author has not been identified. Look up 'Toshihiro Suzuki' in Google

Yuya Suzuki

This author has not been identified. Look up 'Yuya Suzuki' in Google

Shintaro Sakai

This author has not been identified. Look up 'Shintaro Sakai' in Google

Tomofumi Fujimura

This author has not been identified. Look up 'Tomofumi Fujimura' in Google

Yuko Utsunomiya

This author has not been identified. Look up 'Yuko Utsunomiya' in Google

Toshifumi Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Toshifumi Hashimoto' in Google

Naoki Kobayashi 0004

This author has not been identified. Look up 'Naoki Kobayashi 0004' in Google

Yuuki Matsumoto

This author has not been identified. Look up 'Yuuki Matsumoto' in Google

Satoshi Inoue

This author has not been identified. Look up 'Satoshi Inoue' in Google

Yoshinao Suzuki

This author has not been identified. Look up 'Yoshinao Suzuki' in Google

Yasuhiko Honda

This author has not been identified. Look up 'Yasuhiko Honda' in Google

Yosuke Kato

This author has not been identified. Look up 'Yosuke Kato' in Google

Shingo Zaitsu

This author has not been identified. Look up 'Shingo Zaitsu' in Google

Hardwell Chibvongodze

This author has not been identified. Look up 'Hardwell Chibvongodze' in Google

Mitsuyuki Watanabe

This author has not been identified. Look up 'Mitsuyuki Watanabe' in Google

Hong Ding

This author has not been identified. Look up 'Hong Ding' in Google

Naoki Ookuma

This author has not been identified. Look up 'Naoki Ookuma' in Google

Ryuji Yamashita

This author has not been identified. Look up 'Ryuji Yamashita' in Google