2 64 Gb Multi-Level Flash Memory With 400 Mbit/sec/pin 1.8 V Toggle Mode Interface

Kazushige Kanda, Noboru Shibata, Toshiki Hisada, Katsuaki Isobe, Manabu Sato, Yui Shimizu, Takahiro Shimizu, Takahiro Sugimoto, Tomohiro Kobayashi, Naoaki Kanagawa, Yasuyuki Kajitani, Takeshi Ogawa, Kiyoaki Iwasa, Masatsugu Kojima, Toshihiro Suzuki, Yuya Suzuki, Shintaro Sakai, Tomofumi Fujimura, Yuko Utsunomiya, Toshifumi Hashimoto, Naoki Kobayashi 0004, Yuuki Matsumoto, Satoshi Inoue, Yoshinao Suzuki, Yasuhiko Honda, Yosuke Kato, Shingo Zaitsu, Hardwell Chibvongodze, Mitsuyuki Watanabe, Hong Ding, Naoki Ookuma, Ryuji Yamashita. 2 64 Gb Multi-Level Flash Memory With 400 Mbit/sec/pin 1.8 V Toggle Mode Interface. J. Solid-State Circuits, 48(1):159-167, 2013. [doi]

Bibliographies