Enhancing Lexical Translation Consistency for Document-Level Neural Machine Translation

Xiaomian Kang, Yang Zhao, Jiajun Zhang, Chengqing Zong. Enhancing Lexical Translation Consistency for Document-Level Neural Machine Translation. ACM Trans. Asian Lang. Inf. Process., 21(3), 2022. [doi]

Bibliographies