An Ultra-Sensitive Modular Hybrid EMG-FMG Sensor with Floating Electrodes

Ang Ke, Jian Huang 0001, Luyao Chen, Zhaolong Gao, Jiping He. An Ultra-Sensitive Modular Hybrid EMG-FMG Sensor with Floating Electrodes. Sensors, 20(17):4775, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.