Spatiotemporal signatures of an abnormal auditory system in stuttering

Yoshikazu Kikuchi, Katsuya Ogata, Toshirou Umesaki, Takashi Yoshiura, Masamutsu Kenjo, Yoji Hirano, Tsuyoshi Okamoto, Shizuo Komune, Shozo Tobimatsu. Spatiotemporal signatures of an abnormal auditory system in stuttering. NeuroImage, 55(3):891-899, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.