11C-methionine positron emission tomography for glioma

Manabu Kinoshita, Naoya Hashimoto, Tetsu Goto, Takufumi Yanagisawa, Yoshiko Okita, Naoki Kagawa, Haruhiko Kishima, Hisashi Tanaka, Norihiko Fujita, Eku Shimosegawa, Jun Hatazawa, Toshiki Yoshimine. 11C-methionine positron emission tomography for glioma. NeuroImage, 45(2):312-318, 2009. [doi]

Authors

Manabu Kinoshita

This author has not been identified. Look up 'Manabu Kinoshita' in Google

Naoya Hashimoto

This author has not been identified. Look up 'Naoya Hashimoto' in Google

Tetsu Goto

This author has not been identified. Look up 'Tetsu Goto' in Google

Takufumi Yanagisawa

This author has not been identified. Look up 'Takufumi Yanagisawa' in Google

Yoshiko Okita

This author has not been identified. Look up 'Yoshiko Okita' in Google

Naoki Kagawa

This author has not been identified. Look up 'Naoki Kagawa' in Google

Haruhiko Kishima

This author has not been identified. Look up 'Haruhiko Kishima' in Google

Hisashi Tanaka

This author has not been identified. Look up 'Hisashi Tanaka' in Google

Norihiko Fujita

This author has not been identified. Look up 'Norihiko Fujita' in Google

Eku Shimosegawa

This author has not been identified. Look up 'Eku Shimosegawa' in Google

Jun Hatazawa

This author has not been identified. Look up 'Jun Hatazawa' in Google

Toshiki Yoshimine

This author has not been identified. Look up 'Toshiki Yoshimine' in Google