11C-methionine positron emission tomography for glioma

Manabu Kinoshita, Naoya Hashimoto, Tetsu Goto, Takufumi Yanagisawa, Yoshiko Okita, Naoki Kagawa, Haruhiko Kishima, Hisashi Tanaka, Norihiko Fujita, Eku Shimosegawa, Jun Hatazawa, Toshiki Yoshimine. 11C-methionine positron emission tomography for glioma. NeuroImage, 45(2):312-318, 2009. [doi]

Bibliographies