Multimodal Fuzzy Fusion for Enhancing the Motor-Imagery-Based Brain Computer Interface

Li-Wei Ko, Yi-Chen Lu, Humberto Bustince, Yu-Cheng Chang, Yang Chang, Javier Ferandez, Yu-Kai Wang, José Antonio Sanz, Graçaliz Pereira Dimuro, Chin-Teng Lin. Multimodal Fuzzy Fusion for Enhancing the Motor-Imagery-Based Brain Computer Interface. IEEE Comp. Int. Mag., 14(1):96-106, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.