Two-chip MPEG-2 video encoder

Toshio Kondo, Kazuhito Suguri, Mitsuo Ikeda, Tetsuya Abe, Hiroaki Matsuda, Tsuneo Okubo, Kenji Ogura, Yutaka Tashiro, Naoki Ono, Toshihiro Minami, Ritsu Kusaba, Takeshi Ikenaga, Nobutaro Shibata, Ryota Kasai, Koji Otsu, Fumiaki Nakagawa, Yasuhiko Sato. Two-chip MPEG-2 video encoder. IEEE Micro, 16(2):51-58, 1996. [doi]

Abstract

Abstract is missing.