Evaluation Platform of Time-Domain Computing-in-Memory Circuits

Yuyao Kong, Xi Chen, Xin Si, Jun Yang 0006. Evaluation Platform of Time-Domain Computing-in-Memory Circuits. IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs, 70(3):1174-1178, March 2023. [doi]