Sequential claim games

Qianqian Kong, Hans Peters. Sequential claim games. OR Spectrum, 45(3):955-975, 2023. [doi]

Authors

Qianqian Kong

This author has not been identified. Look up 'Qianqian Kong' in Google

Hans Peters

This author has not been identified. Look up 'Hans Peters' in Google