DLPlib: A Library for Deep Learning Processor

Huiying Lan, Lin-Yang Wu, Xiao Zhang, Jinhua Tao, Xun-Yu Chen, Bing-rui Wang, Yu-qing Wang, Qi Guo, Yunji Chen. DLPlib: A Library for Deep Learning Processor. J. Comput. Sci. Technol., 32(2):286-296, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.