Zero-patterns of polynomials and Newton polytopes

Alan G. B. Lauder. Zero-patterns of polynomials and Newton polytopes. Journal of Combinatorial Theory, Series A, 102(1):10-15, 2003. [doi]