A 35-GHz, 0.8-A/W and 26-µm Misalignment Tolerance Microlens-Integrated p-i-n Photodiodes

Yong Lee, Kazuyuki Nagatsuma, Kazuhiko Hosomi, Takuma Ban, Kazunori Shinoda, Koichiro Adachi, Shinji Tsuji, Yasunobu Matsuoka, Shigehisa Tanaka, Reiko Mita, Toshiki Sugawara, Masahiro Aoki. A 35-GHz, 0.8-A/W and 26-µm Misalignment Tolerance Microlens-Integrated p-i-n Photodiodes. IEICE Transactions, 94-C(1):116-119, 2011. [doi]

Authors

Yong Lee

This author has not been identified. Look up 'Yong Lee' in Google

Kazuyuki Nagatsuma

This author has not been identified. Look up 'Kazuyuki Nagatsuma' in Google

Kazuhiko Hosomi

This author has not been identified. Look up 'Kazuhiko Hosomi' in Google

Takuma Ban

This author has not been identified. Look up 'Takuma Ban' in Google

Kazunori Shinoda

This author has not been identified. Look up 'Kazunori Shinoda' in Google

Koichiro Adachi

This author has not been identified. Look up 'Koichiro Adachi' in Google

Shinji Tsuji

This author has not been identified. Look up 'Shinji Tsuji' in Google

Yasunobu Matsuoka

This author has not been identified. Look up 'Yasunobu Matsuoka' in Google

Shigehisa Tanaka

This author has not been identified. Look up 'Shigehisa Tanaka' in Google

Reiko Mita

This author has not been identified. Look up 'Reiko Mita' in Google

Toshiki Sugawara

This author has not been identified. Look up 'Toshiki Sugawara' in Google

Masahiro Aoki

This author has not been identified. Look up 'Masahiro Aoki' in Google