Optimizing FHEW With Heterogeneous High-Performance Computing

Xinya Lei, Ruixin Guo, Feng Zhang 0012, Lizhe Wang, Rui Xu, Guangzhi Qu. Optimizing FHEW With Heterogeneous High-Performance Computing. IEEE Trans. Industrial Informatics, 16(8):5335-5344, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.