Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka

Andrey Leonov, Alexander Serebrov, Mikhail Anikushkin, Dmitriy Belosokhov, Alexander Bobkov, Evgeny Eremchenko, Pavel Frolov, Ilya Kazanskiy, Andrey Klimenko, Stanislav V. Klimenko, Viktoria Leonova, Andrey Rashidov, Vasil Urazmetov, Valeriy Droznin, Viktor Dvigalo, Vladimir Leonov, Sergey Samoylenko, Alexander Aleynikov, Tikhon Shpilenok. Virtual Story in Cyberspace: Valley of Geysers, Kamchatka. In 2010 International Conference on CyberWorlds, Singapore, October 20-22, 2010. pages 247-253, IEEE Computer Society, 2010. [doi]

Authors

Andrey Leonov

This author has not been identified. Look up 'Andrey Leonov' in Google

Alexander Serebrov

This author has not been identified. Look up 'Alexander Serebrov' in Google

Mikhail Anikushkin

This author has not been identified. Look up 'Mikhail Anikushkin' in Google

Dmitriy Belosokhov

This author has not been identified. Look up 'Dmitriy Belosokhov' in Google

Alexander Bobkov

This author has not been identified. Look up 'Alexander Bobkov' in Google

Evgeny Eremchenko

This author has not been identified. Look up 'Evgeny Eremchenko' in Google

Pavel Frolov

This author has not been identified. Look up 'Pavel Frolov' in Google

Ilya Kazanskiy

This author has not been identified. Look up 'Ilya Kazanskiy' in Google

Andrey Klimenko

This author has not been identified. Look up 'Andrey Klimenko' in Google

Stanislav V. Klimenko

This author has not been identified. Look up 'Stanislav V. Klimenko' in Google

Viktoria Leonova

This author has not been identified. Look up 'Viktoria Leonova' in Google

Andrey Rashidov

This author has not been identified. Look up 'Andrey Rashidov' in Google

Vasil Urazmetov

This author has not been identified. Look up 'Vasil Urazmetov' in Google

Valeriy Droznin

This author has not been identified. Look up 'Valeriy Droznin' in Google

Viktor Dvigalo

This author has not been identified. Look up 'Viktor Dvigalo' in Google

Vladimir Leonov

This author has not been identified. Look up 'Vladimir Leonov' in Google

Sergey Samoylenko

This author has not been identified. Look up 'Sergey Samoylenko' in Google

Alexander Aleynikov

This author has not been identified. Look up 'Alexander Aleynikov' in Google

Tikhon Shpilenok

This author has not been identified. Look up 'Tikhon Shpilenok' in Google