DCloud: Deadline-Aware Resource Allocation for Cloud Computing Jobs

Dan Li, Congjie Chen, Junjie Guan, Ying Zhang, Jing Zhu, Ruozhou Yu. DCloud: Deadline-Aware Resource Allocation for Cloud Computing Jobs. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 27(8):2248-2260, 2016. [doi]

Authors

Dan Li

This author has not been identified. Look up 'Dan Li' in Google

Congjie Chen

This author has not been identified. Look up 'Congjie Chen' in Google

Junjie Guan

This author has not been identified. Look up 'Junjie Guan' in Google

Ying Zhang

This author has not been identified. Look up 'Ying Zhang' in Google

Jing Zhu

This author has not been identified. Look up 'Jing Zhu' in Google

Ruozhou Yu

This author has not been identified. Look up 'Ruozhou Yu' in Google