DCloud: Deadline-Aware Resource Allocation for Cloud Computing Jobs

Dan Li, Congjie Chen, Junjie Guan, Ying Zhang, Jing Zhu, Ruozhou Yu. DCloud: Deadline-Aware Resource Allocation for Cloud Computing Jobs. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 27(8):2248-2260, 2016. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: