2

Yan-Tao Li, Hui-Wen Cheng, Qing-Hua Ma. 2. Ars Comb., 113:325-335, 2014.

Bibliographies