BOLD-fMRI reveals the association between renal oxygenation and functional connectivity in the aging brain

Hechun Li, Weifang Cao, Xingxing Zhang, Bo Sun, Sisi Jiang, Jianfu Li, Chang Liu, Wenjie Yin, Yu Wu, Tiejun Liu, Dezhong Yao, Cheng Luo. BOLD-fMRI reveals the association between renal oxygenation and functional connectivity in the aging brain. NeuroImage, 186:510-517, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.